» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 56246 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 06/11/1401 بازدید1778 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید11037 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید7778 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 6965 4904
دوشنبه 7745 4894
جمعه 7802 5314
شنبه 7358 5236
چهارشنبه 7465 5338
پنجشنبه 10077 5242
سه شنبه 8834 5714
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 11037 6949
جمعه 8341 5381
20الی 24 شب 7778 4702
چهارشنبه 10716 8613
12الی 16 بعدازظهر 8397 5244
سه شنبه 9977 5753

آمار سایت