» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 46342 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: سه شنبه مورخه 20/08/1399 بازدید404 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید9405 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 12الی 16 بعدازظهر بازدید6339 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 5897 4195
دوشنبه 6229 4222
جمعه 6751 4557
شنبه 6498 4554
چهارشنبه 6522 4627
پنجشنبه 6815 4514
سه شنبه 7630 4769
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 9405 6071
جمعه 6984 4590
20الی 24 شب 6563 4164
چهارشنبه 9071 7217
12الی 16 بعدازظهر 6339 4513
سه شنبه 7980 4883

آمار سایت