» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 52049 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: سه شنبه مورخه 26/05/1395 بازدید497 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید10819 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید6825 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 6867 3719
دوشنبه 7500 3929
جمعه 8041 4095
شنبه 6741 3884
چهارشنبه 7486 3805
پنجشنبه 7476 4077
سه شنبه 7938 4072
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 10819 5562
جمعه 8653 4528
20الی 24 شب 6825 3672
چهارشنبه 9168 4872
12الی 16 بعدازظهر 8850 4704
سه شنبه 7734 4243

آمار سایت