» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 10697 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: جمعه مورخه 09/09/1397 بازدید174 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: چهارشنبه مورخه 09/08/1397 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید2363 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 12الی 16 بعدازظهر بازدید1493 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 1021 783
دوشنبه 1401 857
جمعه 1879 1079
شنبه 1610 1018
چهارشنبه 1317 906
پنجشنبه 1509 967
سه شنبه 1960 1015
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 2363 1355
جمعه 1810 1129
20الی 24 شب 1654 910
چهارشنبه 1555 1102
12الی 16 بعدازظهر 1493 1043
سه شنبه 1822 1086

آمار سایت