» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 18521 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: جمعه مورخه 09/09/1397 بازدید174 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: چهارشنبه مورخه 09/08/1397 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید3841 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 12الی 16 بعدازظهر بازدید2728 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 2123 1660
دوشنبه 2457 1665
جمعه 3061 1923
شنبه 2690 1883
چهارشنبه 2492 1769
پنجشنبه 2584 1783
سه شنبه 3114 1841
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 3841 2493
جمعه 2916 2017
20الی 24 شب 2762 1755
چهارشنبه 2945 2172
12الی 16 بعدازظهر 2728 1977
سه شنبه 3329 2110

آمار سایت