» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 60431 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: شنبه مورخه 11/01/1397 بازدید517 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید13866 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید8752 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 7766 3982
دوشنبه 8157 4170
جمعه 9728 4306
شنبه 8468 4126
چهارشنبه 8884 4064
پنجشنبه 8666 4348
سه شنبه 8762 4331
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 13866 5939
جمعه 9419 4812
20الی 24 شب 8752 4014
چهارشنبه 9678 5092
12الی 16 بعدازظهر 9254 4933
سه شنبه 9462 4537

آمار سایت