» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 63125 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: شنبه مورخه 11/01/1397 بازدید517 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید14566 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید9257 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 8311 4218
دوشنبه 8378 4334
جمعه 9953 4441
شنبه 8672 4305
چهارشنبه 9411 4273
پنجشنبه 9117 4532
سه شنبه 9283 4517
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 14566 6222
جمعه 9707 5040
20الی 24 شب 9257 4215
چهارشنبه 10088 5297
12الی 16 بعدازظهر 9831 5130
سه شنبه 9676 4716

آمار سایت