» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 49363 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: سه شنبه مورخه 20/08/1399 بازدید404 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید10083 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 12الی 16 بعدازظهر بازدید6767 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 6398 4451
دوشنبه 6583 4480
جمعه 7218 4823
شنبه 6861 4825
چهارشنبه 6887 4910
پنجشنبه 7284 4788
سه شنبه 8132 5128
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 10083 6392
جمعه 7377 4884
20الی 24 شب 6919 4403
چهارشنبه 9738 7773
12الی 16 بعدازظهر 6767 4802
سه شنبه 8479 5151

آمار سایت