» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 12802 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: جمعه مورخه 09/09/1397 بازدید174 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: چهارشنبه مورخه 09/08/1397 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید2773 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 12الی 16 بعدازظهر بازدید1842 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 1322 1021
دوشنبه 1683 1099
جمعه 2157 1309
شنبه 1953 1303
چهارشنبه 1623 1156
پنجشنبه 1779 1207
سه شنبه 2285 1280
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 2773 1683
جمعه 2141 1391
20الی 24 شب 1919 1142
چهارشنبه 1949 1416
12الی 16 بعدازظهر 1842 1333
سه شنبه 2178 1410

آمار سایت